nedelja, 14. avgusta 2022. | 03:21
Najnovije vesti

Javni poziv za dodelu stanova za socijalno stanovanje u naselju “Sunčana dolina” u Zvečanu

Komisija za izbor korisnika je, na osnovu Rešenja Vlade Srbije, raspisala javni poziv za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u okviru povratničkog naselja «Sunčana dolina» na lokaciji Mali Zvečan u Zvečanu. Uslovi za izbor korisnika su navedeni u javnom pozivu.

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), na osnovu Rešenja Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-4413/2014 or 26. Maja 2014. godine, a u cilju realizacije Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 351-657/2018 od 23. Januara 2018. godine, kojim je usvojen Program izgradnje i rekonstrukcije stambenih i pratećih javnih i infrastrukturnih objekta na teritoriji AP Kosovo i Metohija za 2018. godinu, namenjen za realizaciju projekta u okviru povratničkog naselja «Sunčana dolina» na lokaciji Mali zvečan u Zvečanu, Odluke Kancelarije za Kosovo i Metohiju 01. 016-1/924 od 01.11.2018 godine i Odluke br.016-1/925 0d 01.11.2018. godine.), Komisija za izbor korisnika dana 20.06.2019. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji opštine Zvečan

I.Predmet javnog poziva je dodela 82 stambene jedinice i to:

-16 stambenih jedinica od 62,96 m2

– 3 stambenih jedinica 79,91 m2

-18 stambenih jedinica 42,42m2 + 29,34m2 pomoćna prostorija

-30 stambenih jedinica od 76,07 m2

-15 stambenih jedinica od 75,91 m2

-namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u okviru povratničkog naselja «Sunčana dolina» na lokaciji Mali Zvečan u Zvečanu.

Stambene jedinice u objektima kojima upravlja opština Zvečan daju se na korišćenje bez mogućnosti kupovine sa ciljem rešavanja stambenih potreba posebno socijalno ugroženih kategorija Interno raseljenih lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji Republike Srbije, Republike Crne Gore i u drugim zemljama regiona .

Pomoć za rešavanje stambenih potreba, u okviru socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena Interno raseljenim licima sa AP Kosovo i Metohija (IRL) koja su, usled događaja iz perioda od 1999, registracijom 2000 godine, evidentirana kao Interno raseljenog lica u Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i u drugim zemljama regiona bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

Interno raseljena lica koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i
ugroženim IRL u privatnom smeštaju, a koji su bez trajnog stambenog rešenja u mestu prebivališta pre raseljenja, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, i to: socijalno ugrožena lica i porodice/domaćinstva IRL koje zbog hroničnih, fizičkih ili mentalnih bolesti ili invaliditeta člana/ova porodice/domaćinstva ne mogu da obezbede stambeno rešenje, jednoroditeljske porodice sa detetom/decom mlađim od 18 godina i/ili studentom/ima mlađim od 26 godina, stara lica (samci i parovi) sposobni za samostalan život uz povremenu podršku korisnici su i domaćin/domaćica socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, koji/a je radno sposobno lice i članovi njegove/njene porodice/domaćinstva.
Domaćin socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima – porodica domaćina u saradnji sa ostalim korisnicima i Centrom za socijalni rad, podstiče i razvija dobrosusedske odnose među korisnicima, kao i između korisnika i šire lokalne zajednice.

Uslovi za izbor korisnika
Podnosilac prijave na javni poziv za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove: .

da je državljanin Republike Srbije, da imaju status IRL od 2000 godine (izvršena registracija raseljenih lica) ili da im je prestao status raseljenog lica prijavom prebivališta u mestu raseljenja (navedeni uslov odnosi se na podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu IRL ili su bili u statusu IRL);
da nemaju u svojini nepokretnost na AP Kosovo i Metohija, Republici Srbiji, ili drugoj državi (r. Crna Gora i dr.), a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
da ne mogu da koriste nepokretnost u mestu svog prethodnog prebivališta na Kosovu i Metohiji (uzurpirana, uništena, nebezbedna i.sl.);
da od momenta sticanja statusa IRL nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost , a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u AP Kosovo i Metohija kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
IV.Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

1. Broj članova porodičnog domaćinstva

– porodično domaćinstvo do 4 člana 5 bodova

– porodično domaćinstvo sa preko 4 članova 10 bodova

Godine starosti

Domaćinstva koja čine samo lica koja su navršila 65 godina života za muškarce, odnosno 60 godina života za žene. 5 bodova

2. Ostale kategorije posebno socijalno ugroženih porodica

Po osnovu invalidnosti i telesnog oštećenja punoletnog člana, starosti do 65 godina, porodičnom domaćinstvu pripada:

Za telesno oštećenje:

– za telesno oštećenje 80 – 100 % 20 bodova

– za telesno oštećenje 50 – 80 % 10 bodova

– za telesno oštećenje do 50 % 5 bodova

Za invalidnost:

– gubitak radne sposobnosti 10 bodova

Ako kod istog lica postoji telesno oštećenje i smanjenje/gubitak radne sposobnosti, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova.

Porodično domaćinstvo sa detetom telesno invalidnim ili sa smetnjama u razvoju:

– po porodičnom domaćinstvu 10 bodova

Porodično domaćinstvo sa bolesnim članom porodice (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi i HIV infekcije):

– po porodičnom domaćinstvu 10 bodova

Žrtve seksualnog/porodičnog nasilja

– po porodičnom domaćinstvu 10 bodova

Porodično domaćinstvo čiji član je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 20 bodova

3. Materijalni položaj domaćinstva:

– prihod do iznosa novčane socijalne pomoći (NSP) za konkretnu porodicu po osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti 20 bodova

– prihod do dvostrukog iznosa novčane socijalne pomoći (NSP) za konkretnu porodicu po osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti 10 bodova

4. Jednoroditeljska porodica:

– za jednoroditeljsku porodicu 10 bodova

5. Porodično domaćinstvo/ jednoroditeljska porodica koje imaju dete do 18 godina i/ili redovnog učenika i/ili studenta do 26 godina života:

– po detetu do 18 godina i/ili redovnom učeniku i/ili studentu do 26 godina života: 5 bodova

6. Stambena situacija:

– porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova. 10 bodova

– porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru 20 bodova

Ako dva, ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost ima lice, odnosno porodično domaćinstvo gde je žena nosilac domaćinstva odnosno porodično domaćinstvo koje je po oceni Komisije ugroženije.

V. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi Opštini Zvečan, Podnosilac prijave na javni poziv dostavlja sledeće dokaze:

Popunjen i potpisan obrazac prijave;
Fotokopiju raseljeničke legitimacije/ ili potvrdu Komesarijata za izbeglice ili drugog nadležnog organa o registraciji (obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su registrovana kao IRL);
Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o kretanju prebivališta/ boravišta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva;
Izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;
Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
Izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nemaju u svojini nepokretnost u na AP KiM kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili , a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili u procesu povratka na AP KiM i da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju; Komisija proverava navode iz izjave.
Uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, nisu obveznici poreza na imovinu;
Dokaz o stambenoj situaciji podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
− za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena u opštinskom organu uprave ili sudu; Ugovor o zakupu

Dokaz o prihodima:
Uverenje o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje; U slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena u opštinskom organu uprave ili sudu da je nezapolen i nema primanja;
Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da podnosilac prijave ili član njegovog porodićnog domaćinstva ne ostavruje prihode od penzije – izjava overena u opštinskom organu uprave ili sudu da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji;
Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 10) ovog stava (dokazi o prihodima);
Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;

Za jednoroditeljsku (samohrana) porodicu prilaže se:
potvrda o smrti bračnog druga;
rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;
presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta i (uz oba) izjava podnosioca overena u opštinskom organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
Sudska presuda ili izveštaj Centra za socijalni rad za člana porodice žrtvu seksualnog/porodičnog nasilja;

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Postupak za izbor korisnika

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika, u roku od 30 dana od dana javnog oglašavanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom se dostavlja u pisarnicu opštine Zvečan ili putem pošte na adresu:

OPŠTINA ZVEČAN

Komisiji za izbor korisnika

Ul.Kralja Milutina bb

38227 Zvečan

sa napomenom „Za javni poziv – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u okviru povratničkog naselja „SUNČANA DOLINA“

Prijave sa potrebnim dokazima se podnose u periodu od 21.06.2019. godine do

22.07.2019. godine.

Po prijemu prijava izvršiće se razmatranje i bodovanje pristiglih prijava prema uslovima i merilima navedenim u Javnom pozivu. Prijave podležu proveri, proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u Republici Srbiji, po službenoj dužnosti od strane Komisije za izbor korisnika.

Radi dodatne provere podataka o stanju imovine Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlja i uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, kako bi se utvrdilo da li Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva poseduju nepokretnost u Republici Srbiji.

Nakon razmatranja prijava i provere podataka verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji , kao i stručne obrade Centra za socijalni rad za izbor domaćina, Komisija za izbor korisnika donosi Odluku o izboru korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijlano stanovanje u zaštićenim uslovima sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenih uslova i broju bodova i izboru domaćinu socijalnog stanovanja (u daljem tekstu: Odluka).

Pre donošenja Odluke, Komisija za izbor korisnika predlaže listu potencijalnih kandidata za domaćina socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i upućuje je opštinskom Centru radi stručne obrade.

Komisija za izbor korisnika, u sredstvima javnog informisanja, objavljuje obaveštenje da će Odluka biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Zvečan, i na internet prezentaciji opštine, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Komesarijata i u kojim javnim sredstvima informisanja.

Odluka se dostavlja licima na koja se odnosi i preporučenom poštom.

Na navedenu Odluku, lica na koja se odluka odnosi, mogu uložiti žalbu Privremenom organu opštine Zvečan, preko Komisije za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Odluke.

Nakon što odluke po žalbama postanu konačne, Komisija za izbor korisnika, u skladu sa brojem stambenih jedinica, utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva i u sredstvima javnog informisanja objavljuje obaveštenje da će Konačna lista reda prvenstva biti istaknuta na oglasnoj tabli opštine Zvečan, i na internet prezentaciji opštine, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Komesarijata .

Izabrani korisnici stambenih jedinica za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, kao i domaćin socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, opštinom Zvečan zaključuju ugovor o korišćenju stambene jednice i bliže uređuju međusobna prava i obaveze.

Korisnici stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, uključujući i domaćina socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, ne mogu steći pravo svojine nad stambenim jedinicama datim na korišćenje.

Korisniku stambene jednice i domaćinu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima može prestati pravo korišćenja ukoliko prestanu razlozi socijalne ugroženosti, što će biti regulisano ugovorom o korišćenju koji zaključuju sa gradskim/opštinskim centrom.

Stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima dodeljuju se na korišćenje izabranim korisnicima u skladu sa raspoloživom strukturom stambenih jedinica

Plaćanje tekućih troškova boravka korisnika u objektu namenjenom socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima bliže se utvrđuje odgovarajućom odlukom Privremenog organa opštine Zvečan

Podeli na: