sreda, 28. septembra 2022. | 08:38
Najnovije vesti

„Kneževa večera” predskazala pogibiju turskog cara

 U spomen na 600 godina od Kosovskog boja, juna 1989. godine, podignuta je „Spomen trpeza” na mestu gde je car Lazar održao ratni savet pred boj na Kosovu 1389. godine. Autori ovog spomenika su Milić od Mačve, Jovica Vlahović, Blagota Đuričić i Mišo Lazić

 

 

Uoči sudnje Kosov ske bitke na Ko sovu polju 1389. godine, u Babi nom Mostu, srp skom selu kraj Gazimesta na, bila je i kosovska ve čera, kosovskih junaka sa carom Lazarom na čelu, De vet Jugovića i svim zna nim i neznanim junacima – sva gospoda i gospodiči ći. Babin Most se nalazi pet kilometara severno od Prištine, na kilometar i po severoistočno od re ke Lab, sa desne strane pu ta Priština‒Kosovska Mi trovica. Legenda kaže da je Ba bin Most dobio ime po to me što je Miloš Obilić, posle ubijanja cara Mura ta u Kosovskom boju, u ovom mestu, bežeći od turskih konjanika, izdat od jedne babe, koju je najpoznati ji kosovski junak sa mosta preko reke Lab, u ovom me stu, bacio u reku. Albanci danas imaju svoj naziv za selo ‒ Bavinoc.

„SPOMEN TRPEZA”

Istorija i legende, ta kođe, kažu da se u Babinom Mostu održala kosovska večera pred sudnju Kosov sku bitku 1389. godine, da je tada Miloš Obilić na večeri izrekao „da će su tra pogubiti cara Murata”. Iz Babinog Mosta 20.000 srpskih junaka je gledalo osvajački turski tabor na drugoj strani tog 28. juna 1389. godine – prepriča vaju istoriju danas u Babi nom Mostu. – Povodom šest vekova od Kosovske bitke u Babi nom Mostu je 25. juna 1989. godine otkrivena „Spomen trpeza”, u prisustvu veli kog broja gostiju i svih me štana. Toga dana sela Ba bin Most, Miloševo, La zarevo, Grace, Plemetina, Prilužje i druga otvorila su svoja dvorišta i prima la sve dobronamerne put nike ma odakle da su bili. Jedna od gostiju bila je pe snikinja Desanka Maksimo vić – govori Radovan Mi lić iz ovog sela, autor vi še knjiga o Babinom Mostu. Ovo je danas najbroj nije srpsko selo od svih šest koja su dobila imena po poginulim kosovskim junacima. U njemu je da nas 160 srpkih kuća i oko 700 žitelja sa 84 učenika u Osnovnoj školi „Milan Rakić”. U selu je i 35 al banskih kuća.

KNEGINJA MILICA PODIGLA CRKVU

Prema narodnom pre danju crkva Bogorodiči nog pokrova, pored koje je „Spomen trpeza, podignu ta je na osnovama stare cr kve-mauzoleja koju je, po predanju, posle Kosovske bitke izgradila kneginja Milica nad moštima iz ginulih kosovskih junaka. Za crkvu u Babinom Mostu kaže se da je jedini hram sa dva oltara, jedan je Časna trpeza, presto Gospodnji, a drugi su mošti kosovskih vitezova, oltar celosnog Srpstva. Carica Milica je po smrtne ostatke kosovskih ratnika sahranila u zajed ničku grobnicu (koja i da nas postoji) i nad kostur nicom podiže spomen cr kvu. Nakon borbi i oslobo đenja Kosova i Metohije 1912. godine, u grobnicu se sahranjuje još junaka ovog doba. Danas o svemu ovome svedoče spomen ploče na delu crkve koji je kostur nica. Nakon novembarskog presvlačenja moštiju 2021. godine Svetog kralja Milu tina u crkvi Svete nede lje u Sofiji cela odežda našeg velikog svetitelja je darivana crkvi u Babi nom Mostu. Z. Vlašković

Podeli na: