četvrtak, 18. avgusta 2022. | 21:09
Najnovije vesti

Nepoznate ubice monaha Haritona i Stefana

 Na Kosovu i Metohiji su juna i jula 1999. godine mučeničkom smrću stradala dva monaha – otac Hariton iz manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, 15. juna i otac Stefan iz manastira Budisavci kod Kline 19. jula. Počinioci zločina bez kazne. Monah Stefan bez groba. Proglašeni za kosovske novomučenike

 

 

Prošle su 23 godine ka ko su u Metohiji stra dala dva monaha a da za te zločine još niko nije pro cesuiran niti odgovarao. Me đu stotinu ubijenih Srba posle juna 1999. godine na Kosovu i Metohiji, pred očima međuna rodne vojne i civilne misije, oteti su a onda ubijeni otac Hariton iz manastira Svetih Arhangela kod Prizrena i otac Stefan iz manastira Budisav ci kod Kline. Monah Hariton, novomuče nik kosovski, postradao je od albanskih terorista u Prizre nu 15. juna, a njegovo obezgla vljeno telo zakopano je u mestu Tusus na periferiji Prizre na, pronađeno je avgusta 2000. godine. Haritonovo telo da nas počiva u crnorečkoj zemlji svega par metara od njegove ne kadašnje kelije kraj manastira Crna Reka na krajnjem severoza padu Kosova i Metohije. To je i prvi grob u crnorečkom mana stiru od njegovog osnivanja. Sa blagoslovom tadašnjeg episko pa raško-prizrenskog i kosov sko-metohijskog Artemija napi sana je i knjiga „Hariton novo mučenik crnorečki” u mana stiru Crna Reka 2009. godine. Detalji oko stradanja oca Ha ritona u Prizrenu još se ne zna ju a jedan njegov sabrat iz mana stira Sveti Arhangeli kaže: – Počekavši ga više sati ne bi li se vratio tog 15. juna 1999. godine, predveče čusmo neku „od usta do usta” priču da je je dan nemački novinar snimio kako ga „rulja čupa iz vozila”, ali do dana današnjeg ta pri ča je ostala samo na tome. Jedi no što se može na osnovu isku stvenog saživota sa ocem Hari tonom pretpostaviti je sledeće: „Da su mu tražili da im preda manastirski auto on to dobro voljno po cenu života ne bi dao, a kamoli da mu neko u veru pra voslavnu dira, i još, dokle je god mogao da govori on im je duboko verujem potpuno smireno govo rio da oni samo rade svoj posao, duboko žaleći zbog njih što su takvi”. I o stradanju oca jero monaha Stefana Puljića (1964 – 1999) iz manastira Budisav ci blizu Kline, još se ništa ne zna. Njegovo telo ni posle 15 godina od leta 1999. godine ni je pronađeno. Pouzdano se zna da je otet 19. jula 1999. godine i od tada se ne zna ništa o njemu. Po nepotvrđenim informacijama sa albanske strane on je ubijen, a telo mu je bačeno u napušten bu nar i prekriveno lešinama ži votinja. Zna se da su jeromonaha Stefana, duhovnika sestrinstva Pećke patrijaršije koji je bio na poslušanju u manastiru Bu disavci, Albanci uhvatili iz među Istoka i Đurakovca kada je išao u prodavnicu u nabavku. Tukli su ga do smrti, a zatim po pričanju bacili u bunar prote Andrije Popovića, mučenika iz Drugog svetskog rata sa još neko liko Srba. Njegovo telo još uvek nije pronađeno. Kosovski novo mučenici otac Hariton i otac Stefan su i, nažalost, najbolji svedoci istine srpskog strada nja na ovim prostorima posle nasilnog progona u istoriji naj veće nasilne seobe sa Kosova i Metohije, više od 230.000 Srba i drugih nealbanaca 1999. godi ne. Otac Stefan je u manastir Preobraženja Hristovog u Bu disavcima došao 1997. godine nakon upokojenja oca Serafima, dotadašnjeg igumana manastira. Tada je imao 33 godine. Z.Vlašković

Podeli na: