četvrtak, 18. avgusta 2022. | 21:06
Najnovije vesti

Pravo energetike sve više dobija na značaju

Dr Branislava Lepotić Kovačević, predsednica Udruženja za pravo energetike Srbije

 

Posebno je važno da se uspostavi balans između korišćenja energije i zaštite životne sredine i smanjenja uticaja na klimatske promene, kaže dr Lepotić Kovačević
Na naučnom skupu „Energetski resursi na Kosovu i Metohiji“ u SANU dr Lepotić Kovačević , predsednica udruženja za pravo energetike Srbije je govorila o jednoj novoj oblasti prava, o pravu energetike. Evo šta je za naše novine o tome rekla: -Pravo energetike je nova oblast prava koja za predmet ima propise, pravila i činjenice koje se odnose na energetski ciklus: proizvodnju, prevoz, prodaju i potrošnju energije i energenata. Izvori prava energetike su međunarodno-pravni i nacionalno-pravni, koji mogu biti javno-pravnog i privatno-pravnog karaktera. Energija je danas sve veća i složenija potreba i time pravo energetike danas sve više dobija na značaju. Posebno je važno da se uspostavi balans između korišćenja energije i zaštite životne sredine i smanjenja uticaja na klimatske promene.

Ugovor o osnivanje Energetske zajednice
O najvažnijim ugovrima koji prate tu oblast energetike koji se tiču Zapadnog Balkana ali i Republike Srbije, takođe i Kosova i Metohije naša sagovorinca kaže:
-Najvažniji ugovori u oblasti energetike koji se tiču Zapadnog Balkana ali i Republike Srbije, takođe i Kosova i Metohije su Ugovor o osnivanju Energetske zajednice koji se odnosi na Zapadni Balkan i Jugoistočnu Evropu i Sporazum iz Pariza koji se odnosi na klimatske promene.
O značaju i uticaju Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i Sporazuma iz Pariza na Kosovo i Metohiju dr Lepotić Kovačević ističe:
-Ugovor o osnivanju Energetske zajednice uređuje odnos Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope sa Evropskom unijom. Cilj Ugovora o osnivanju Energetske zajednice je uspostavljanje jedinstvenih pravila za funkcionisanje tržišta energije u Evropskoj uniji i povezivanje tržišta Balkana sa celinom tržišta energije u Evropi. Konkretno Evropska unija je na Energetsku zajednicu prenela proces harmonizacije pravila iz oblasti prava energetike sa pravom Evropske unije.
Sporazum iz Pariza je nastao u procesu Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. Cilj ovog sporazuma je da se na globalnom nivou (potpisnice su 197 država sveta) uspostavi jedinstvena akcija u cilju ograničenje rasta prosečne globalne temperature značajno ispod 2°S uodnosu na predindustrijski nivo i nastavak napora da se ograniči rasttemperature do 1,5 °S u odnosu na predindustrijski nivoiusklađivanje finansijskih tokova sa potrebama razvoja praćenog niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte i ojačanom otpornosti na klimatske promene.

Energetska tranzicija i nova energetska politika
O tome ko su strane ugovora Energetske zajednice i kakav je tretman Kosova saglasno rezoluciji 1244 SB UN predsednica Udruženja za pravo energetike Srbije dr Branislava Lepotić Kovačević kaže:
-Strane potpisnice ovog ugovora su Evropska Zajednica (sada Evropska unija), s jedne strane, i Sledeće Ugovorne Strane, s druge strane: Republika Albanija, Republika Bugarska, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (sada Severna Makedonija), Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija, (u daljem tekstu: Pridružene Strane), i Privremena Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, saglasno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kosovo je predstavljeno na način kako je to utvrđeno ovim međunarodnim dokumentom, uvek u svim dokumentima Energetske zajednice sa zvezdicom, koja podseća da je to predstavljanje u skladu sa navedenom Rezolucijom.
U međuvremenu su Bugarska, Hrvatska i Rumunija postale članice Evropske unije. Obaveze iz procesa Energetske zajednice su prenete u njihove Ugovore o pristupanju Evropskoj uniji. Pored toga, Energetskoj zajednici su pristupile Ukrajina, Moldavija i Gruzija.
Pored dugogodišnje upotrebe termina ekonomska tranzicija, utisak je da će sve više u upotrebi biti i termin „energetska tranzicija“ koji je takođe nov. Zato smo pitali našu sagovornicu šta znači energetska tranzicija kada je u pitanju Kosovo i Metohija?
– Suštinski, pojam energetska tranzicija predstavlja promenu, koja se ostvaruje primenom nove energetske politike usmerene na povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija (ugljen-dioksida) SO2, sve u cilju smanjenja efekata energetskog ciklusa (proizvodnje, prevoza, prodaje i potrošnje energije) na životnu sredinu i klimatske promene i sve radi ostvarivanja održivog razvoja.
Za Kosovo i Metohiju pravo energetike i njegove primena predstavlja oblast koja može da pomogne ili da odmogne u vraćanju dela ingerencija Republike Srbije nad imovinom koju ima u severnom delu Kosova i Metohije. O tom pitanju naša sagovornica nam je rekla:
-Pravo energetike se ne bavi specifično imovinskim odnosima van konteksta celine pravnog sistema. U svakom slučaju pravo energetike, kao što je na početku navedeno se bavi upotrebom imovine u celini energetskog ciklusa i odnosima u tom procesu koji su specifični za ovu oblast, ali sve u kontekstu postojećih normi pravnog sistema, poštujući postojeće odnose vlasništva, koje su uspostavljene izvan prava energetike.

 

Dr Branislava Lepotić Kovačević, biogrfija
Dr Branislava Lepotić Kovačević je stručnjak za pravo energetike. Magistrirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Posle doktorske specijalizacije: harmonizacija sa pravom EU (Berlin, Brisel) i pravo energetike (Univerzitet Dandi, Velika Britanija). Ima preko 25 godina profesionalnog iskustva u energetskoj industriji i pružanju pravnih saveta Vladi i regulatornim institucijama, kao i UN, EU, Energetskoj zajednici, USAIĐu, Svetskoj banci, GIZ-u. Predavač je i autor u oblasti prava energetike. Predsednica je Udruženja za pravo energetike Srbije.
Slavica Đukić

Podeli na: