utorak, 16. avgusta 2022. | 14:46
Najnovije vesti

Presudu Ustavnog suda o imovini manastira Dečani sprovesti u delo

 Dva albanska preduzeća još 2000. godine podnela, bez pravne osnove, zahteve za vlasničko pravo nad 24 hektara manastirske zemlje što je EULEH-ov sudija krajem decembra 2012. godine odbio.

 

 

Vrhovni sud Kosova, 19. maja 2016. potvrdio da je zemljište manastirsko Ambasador EU-a na Kosovu, Tomas Szunyog pozvao je, u petak 20. maja, kosovske insti tucije da brzo i u potpuno sti sprovedu presudu Ustav nog suda o vlasništvu nad zemljištem manastira Visoki Dečani i zakonito upišu ma nastir kao vlasnika. „Šest godina je prošlo od presude Ustavnog suda Ko sova i skoro deset godina od odluke Posebne komore Vr hovnog suda Kosova kojima se potvrđuje vlasništvo mana stira nad nekoliko spornih hektara zemljišta u opšti ni Dečane”, izjavio je amba sador Szunyog. „Sada je krajnje vreme da kosovske institucije brzo i u potpunosti sprovedu pre sudu Ustavnog suda o vlasni štvu nad zemljištem mana stira Visoki Dečani i zako nito uknjiže zemljište koje pripada Manastiru”. „Pored toga što bi pokaza lo posvećenost Kosova vlada vini prava, kao jednom od vo dećih načela Evropske unije i Evropskoj konvenciji o ljud skim pravima, sprovođenje presude bi doprinelo preko potrebnom dijalogu među za jednicama na Kosovu”. Vlasništvo manastira nad zemljištem osporavala su dva društvena preduzeća i opština Dečani, a Specija lizovano veće za imovinu Po sebne komore Vrhovnog suda i Ustavni sud su odbili nji hove tužbe. „Godine koje su prošle od donošenja presude Ustavnog suda ne umanjuju, već pojača vaju potrebu za njeno provo đenje, kao i za primenu nače la pravne sigurnosti u skla du sa kojim se pravosnažne sudske odluke izvršavaju i ne dovode u pitanje. Sprovo đenje presude bi doprinelo i daljim evropskim integraci jama i aspiracijama Kosova”, dodao je Szunyog. Evropska unija poma že kosovskim institucija ma u jačanju vladavine pra va u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruži vanju i Evropskom reform skom agendom. Da brzo i potpuno spro vedu presudu Ustavnog suda o vlasništvu nad zemljištem manastira Visoki Dečani do sada su od Prištine tražili u više navrata EULEX, UN MIK kao i OEBS. Na drugoj strani Eparhija raško-prizrenska izražava duboku zabrinutost zbog nepo štovanja odluke Ustavnog su da u Prištini koji je 20. ma ja 2016. godine pravosnažno i konačno potvrdio vlasništvo manastira Visoki Dečani na prostoru od 24 hektara zemlje koja okružuje manastir. „Godinama smo svedoci otvorene opstukcije vlada vine prava, kao i brojnih ne odgovornih i provokativnih izjava prištinskih zvanič nika, koje nimalo ne dopri nose stabilnosti i pomirenju na prostoru Kosova i Metohi je i podstiču etničku i ver sku netrpeljivost prema na šoj crkvi kao najstarijoj ver skoj instituciji na ovom pro storu”, navodi se u reakciji Eparhije raško-prizrenske. Odnos upornog kršenja imovinskih prava SPC od strane kosovskih institu cija, uz veliki broj pljački i napada na njene hramove, od kojih većina nije istraže na, niti su počinioci pri vedeni pravdi, „jasno poka zuje da kosovske institucije nisu ni voljne niti u stanju da poštuju svoje sopstvene sud ske odluke i pruže adekvat nu pravnu zaštitu za srpsku pravoslavnu baštinu na Ko sovu i Metohiji”. „Eparhija raško-pri zrenska još jednom apeluje na međunarodne institucije i diplomatske predstavni ke u Prištini da učine sve što je u njihovoj moći da se za Srpsku pravoslavnu crkvu i naš verni narod na KiM us postavi efikasna vladavina zakona, prava, kao i pošto vanje ljudskih prava, verskih sloboda i identiteta SPC i njenih svetinja na Kosovu i Metohiji”, ističe se u saop štenju Eparhije. Z. Vlašković

Podeli na: