Најновије вести

Јавни позив за доделу станова за социјално становање у насељу “Сунчана долина” у Звечану

Комисија за избор корисника је, на основу Решења Владе Србије, расписала јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима у оквиру повратничког насеља «Сунчана долина» на локацији Мали Звечан у Звечану. Услови за избор корисника су наведени у јавном позиву.

На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), на основу Решења Владе Републике Србије 24 број: 119-4413/2014 ор 26. Маја 2014. године, а у циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 351-657/2018 од 23. Јануара 2018. године, којим је усвојен Програм изградње и реконструкције стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објекта на територији АП Косово и Метохија за 2018. годину, намењен за реализацију пројекта у оквиру повратничког насеља «Сунчана долина» на локацији Мали звечан у Звечану, Одлуке Канцеларије за Косово и Метохију 01. 016-1/924 од 01.11.2018 године и Одлуке бр.016-1/925 0д 01.11.2018. године.), Комисија за избор корисника дана 20.06.2019. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији општине Звечан

И.Предмет јавног позива је додела 82 стамбене јединице и то:

-16 стамбених јединица од 62,96 м2

– 3 стамбених јединица 79,91 м2

-18 стамбених јединица 42,42м2 + 29,34м2 помоћна просторија

-30 стамбених јединица од 76,07 м2

-15 стамбених јединица од 75,91 м2

-намењених за социјално становање у заштићеним условима у оквиру повратничког насеља «Сунчана долина» на локацији Мали Звечан у Звечану.

Стамбене јединице у објектима којима управља општина Звечан дају се на коришћење без могућности куповине са циљем решавања стамбених потреба посебно социјално угрожених категорија Интерно расељених лица која имају пребивалиште/боравиште на територији Републике Србије, Републике Црне Горе и у другим земљама региона .

Помоћ за решавање стамбених потреба, у оквиру социјалног становања у заштићеним условима (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена Интерно расељеним лицима са АП Косово и Метохија (ИРЛ) која су, услед догађаја из периода од 1999, регистрацијом 2000 године, евидентирана као Интерно расељеног лица у Републици Србији, Републици Црној Гори и у другим земљама региона без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

Интерно расељена лица које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
угроженим ИРЛ у приватном смештају, а који су без трајног стамбеног решења у месту пребивалишта пре расељења, а све према утврђеним критеријумима угрожености, и то: социјално угрожена лица и породице/домаћинства ИРЛ које због хроничних, физичких или менталних болести или инвалидитета члана/ова породице/домаћинства не могу да обезбеде стамбено решење, једнородитељске породице са дететом/децом млађим од 18 година и/или студентом/има млађим од 26 година, стара лица (самци и парови) способни за самосталан живот уз повремену подршку корисници су и домаћин/домаћица социјалног становања у заштићеним условима, који/а је радно способно лице и чланови његове/њене породице/домаћинства.
Домаћин социјалног становања у заштићеним условима – породица домаћина у сарадњи са осталим корисницима и Центром за социјални рад, подстиче и развија добросуседске односе међу корисницима, као и између корисника и шире локалне заједнице.

Услови за избор корисника
Подносилац пријаве на јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове: .

да је држављанин Републике Србије, да имају статус ИРЛ од 2000 године (извршена регистрација расељених лица) или да им је престао статус расељеног лица пријавом пребивалишта у месту расељења (наведени услов односи се на подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу ИРЛ или су били у статусу ИРЛ);
да немају у својини непокретност на АП Косово и Метохија, Републици Србији, или другој држави (р. Црна Гора и др.), а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
да не могу да користе непокретност у месту свог претходног пребивалишта на Косову и Метохији (узурпирана, уништена, небезбедна и.сл.);
да од момента стицања статуса ИРЛ нису отуђили, поклонили или заменили непокретност , а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у АП Косово и Метохија којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
ИВ.Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1. Број чланова породичног домаћинства

– породично домаћинство до 4 члана 5 бодова

– породично домаћинство са преко 4 чланова 10 бодова

Године старости

Домаћинства која чине само лица која су навршила 65 година живота за мушкарце, односно 60 година живота за жене. 5 бодова

2. Остале категорије посебно социјално угрожених породица

По основу инвалидности и телесног оштећења пунолетног члана, старости до 65 година, породичном домаћинству припада:

За телесно оштећење:

– за телесно оштећење 80 – 100 % 20 бодова

– за телесно оштећење 50 – 80 % 10 бодова

– за телесно оштећење до 50 % 5 бодова

За инвалидност:

– губитак радне способности 10 бодова

Ако код истог лица постоји телесно оштећење и смањење/губитак радне способности, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

Породично домаћинство са дететом телесно инвалидним или са сметњама у развоју:

– по породичном домаћинству 10 бодова

Породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ инфекције):

– по породичном домаћинству 10 бодова

Жртве сексуалног/породичног насиља

– по породичном домаћинству 10 бодова

Породично домаћинство чији члан је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 20 бодова

3. Материјални положај домаћинства:

– приход до износа новчане социјалне помоћи (НСП) за конкретну породицу по основу одредби Закона о социјалној заштити 20 бодова

– приход до двоструког износа новчане социјалне помоћи (НСП) за конкретну породицу по основу одредби Закона о социјалној заштити 10 бодова

4. Једнородитељска породица:

– за једнородитељску породицу 10 бодова

5. Породично домаћинство/ једнородитељска породица које имају дете до 18 година и/или редовног ученика и/или студента до 26 година живота:

– по детету до 18 година и/или редовном ученику и/или студенту до 26 година живота: 5 бодова

6. Стамбена ситуација:

– породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова. 10 бодова

– породично домаћинство смештено у колективном центру 20 бодова

Ако два, или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност има лице, односно породично домаћинство где је жена носилац домаћинства односно породично домаћинство које је по оцени Комисије угроженије.

В. Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Општини Звечан, Подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

Попуњен и потписан образац пријаве;
Фотокопију расељеничке легитимације/ или потврду Комесаријата за избеглице или другог надлежног органа о регистрацији (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су регистрована као ИРЛ);
Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању нова лична карта са чипом);
Уверење Министарства унутрашњих послова о кретању пребивалишта/ боравишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства;
Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
Уверење о држављанству Републике Србије
Изјаву оверену у општинском органу управе или суду да подносилац и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да немају у својини непокретност у на АП КиМ којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили , а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или у процесу повратка на АП КиМ и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу; Комисија проверава наводе из изјаве.
Уверење Одељења за локалну пореску администрацију да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
− за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у општинском органу управе или суду; Уговор о закупу

Доказ о приходима:
Уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена у општинском органу управе или суду да је незаполен и нема примања;
Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства;
Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не оставрује приходе од пензије – изјава оверена у општинском органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији;
За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 10) овог става (докази о приходима);
Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), лекарски налаз не старији од годину дана;

За једнородитељску (самохрана) породицу прилаже се:
потврда о смрти брачног друга;
решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета и (уз оба) изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
Судска пресуда или извештај Центра за социјални рад за члана породице жртву сексуалног/породичног насиља;

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поступак за избор корисника

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Пријаве са потребном документацијом и контакт телефоном се доставља у писарницу општине Звечан или путем поште на адресу:

ОПШТИНА ЗВЕЧАН

Комисији за избор корисника

Ул.Краља Милутина бб

38227 Звечан

са напоменом „За јавни позив – социјално становање у заштићеним условима у оквиру повратничког насеља „СУНЧАНА ДОЛИНА“

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од 21.06.2019. године до

22.07.2019. године.

По пријему пријава извршиће се разматрање и бодовање пристиглих пријава према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву. Пријаве подлежу провери, провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника.

Ради додатне провере података о стању имовине Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља и уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији.

Након разматрања пријава и провере података верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији , као и стручне обраде Центра за социјални рад за избор домаћина, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о избору корисника стамбених јединица намењених за социјлано становање у заштићеним условима са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњених услова и броју бодова и избору домаћину социјалног становања (у даљем тексту: Одлука).

Пре доношења Одлуке, Комисија за избор корисника предлаже листу потенцијалних кандидата за домаћина социјалног становања у заштићеним условима и упућује је општинском Центру ради стручне обраде.

Комисија за избор корисника, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласној табли општине Звечан, и на интернет презентацији општине, Канцеларије за Косово и Метохију и Комесаријата и у којим јавним средствима информисања.

Одлука се доставља лицима на која се односи и препорученом поштом.

На наведену Одлуку, лица на која се одлука односи, могу уложити жалбу Привременом органу општине Звечан, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

Након што одлуке по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника, у складу са бројем стамбених јединица, утврђује Коначну листу реда првенства и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласној табли општине Звечан, и на интернет презентацији општине, Канцеларије за Косово и Метохију и Комесаријата .

Изабрани корисници стамбених јединица за социјално становање у заштићеним условима, као и домаћин социјалног становања у заштићеним условима, општином Звечан закључују уговор о коришћењу стамбене једнице и ближе уређују међусобна права и обавезе.

Корисници стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, укључујући и домаћина социјалног становања у заштићеним условима, не могу стећи право својине над стамбеним јединицама датим на коришћење.

Кориснику стамбене једнице и домаћину социјалног становања у заштићеним условима може престати право коришћења уколико престану разлози социјалне угрожености, што ће бити регулисано уговором о коришћењу који закључују са градским/општинским центром.

Стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима додељују се на коришћење изабраним корисницима у складу са расположивом структуром стамбених јединица

Плаћање текућих трошкова боравка корисника у објекту намењеном социјалном становању у заштићеним условима ближе се утврђује одговарајућом одлуком Привременог органа општине Звечан

Подели на: