Најновије вести

„Кнежева вечера” предсказала погибију турског цара

 У спомен на 600 година од Косовског боја, јуна 1989. године, подигнута је „Спомен трпеза” на месту где је цар Лазар одржао ратни савет пред бој на Косову 1389. године. Аутори овог споменика су Милић од Мачве, Јовица Влаховић, Благота Ђуричић и Мишо Лазић

 

 

Уочи судње Косов ске битке на Ко сову пољу 1389. године, у Баби ном Мосту, срп ском селу крај Газиместа на, била је и косовска ве чера, косовских јунака са царом Лазаром на челу, Де вет Југовића и свим зна ним и незнаним јунацима – сва господа и господичи ћи. Бабин Мост се налази пет километара северно од Приштине, на километар и по североисточно од ре ке Лаб, са десне стране пу та Приштина‒Косовска Ми тровица. Легенда каже да је Ба бин Мост добио име по то ме што је Милош Обилић, после убијања цара Мура та у Косовском боју, у овом месту, бежећи од турских коњаника, издат од једне бабе, коју је најпознати ји косовски јунак са моста преко реке Лаб, у овом ме сту, бацио у реку. Албанци данас имају свој назив за село ‒ Bavinoc.

„СПОМЕН ТРПЕЗА”

Историја и легенде, та кође, кажу да се у Бабином Мосту одржала косовска вечера пред судњу Косов ску битку 1389. године, да је тада Милош Обилић на вечери изрекао „да ће су тра погубити цара Мурата”. Из Бабиног Моста 20.000 српских јунака је гледало освајачки турски табор на другој страни тог 28. јуна 1389. године – преприча вају историју данас у Баби ном Мосту. – Поводом шест векова од Косовске битке у Баби ном Мосту је 25. јуна 1989. године откривена „Спомен трпеза”, у присуству вели ког броја гостију и свих ме штана. Тога дана села Ба бин Мост, Милошево, Ла зарево, Граце, Племетина, Прилужје и друга отворила су своја дворишта и прима ла све добронамерне пут нике ма одакле да су били. Једна од гостију била је пе сникиња Десанка Максимо вић – говори Радован Ми лић из овог села, аутор ви ше књига о Бабином Мосту. Ово је данас најброј није српско село од свих шест која су добила имена по погинулим косовским јунацима. У њему је да нас 160 српких кућа и око 700 житеља са 84 ученика у Основној школи „Милан Ракић”. У селу је и 35 ал банских кућа.

КНЕГИЊА МИЛИЦА ПОДИГЛА ЦРКВУ

Према народном пре дању црква Богородичи ног покрова, поред које је „Спомен трпеза, подигну та је на основама старе цр кве-маузолеја коју је, по предању, после Косовске битке изградила кнегиња Милица над моштима из гинулих косовских јунака. За цркву у Бабином Mосту каже се да је једини храм са два олтара, један је Часна трпеза, престо Господњи, а други су мошти косовских витезова, олтар целосног Српства. Царица Милица је по смртне остатке косовских ратника сахранила у зајед ничку гробницу (која и да нас постоји) и над костур ницом подиже спомен цр кву. Након борби и ослобо ђења Косова и Метохије 1912. године, у гробницу се сахрањује још јунака овог доба. Данас о свему овоме сведоче спомен плоче на делу цркве који је костур ница. Након новембарског пресвлачења моштију 2021. године Светог краља Милу тина у цркви Свете неде ље у Софији цела одежда нашег великог светитеља је даривана цркви у Баби ном Мосту. З. Влашковић

Подели на: