Најновије вести

Речник дидактичких појмова

Нова књига у издању Учитељског факултета у Призрену- Лепосавићу.
Књига садржи сажето објашњење дидактичких појмова, а посебно ће добити на значају уколико се предје на наставу на даљину услед пандемије Корона вируса.

Лепосавић, 26. Августа – На прагу нове наставне гоа здине на Факултетима из штампе је изашла нова књига Речник дидактичких појмова, аутора Петра Рајчевића и Јелене Круљ у издању Учитељског факултета у Призрену –Лепосавић. У складу са временом у којем живимо, а излазећи у сусрет студентима ова књига убудуће послужиће студентима како у класичном раду, тако и у колико се пређе на наставу на даљину услед пандемије Корона вируса.
По речима једног од аутора проф. др Петра Рајчевића идеја за настанак ове књиге била је да се студентима на сажет и пријемчиивији начин приближи речник дидактичких појмова.
– Књига ће служити студентима друге године Учитељског факултета за предмет Дидактика уз савремени уџбеник Дидактичка хрестоматија и Практикум из дидактике, каже проф. Рајчевић.
Као циљ Речника дидактичких појмова у предговору је речено да ће послужити студентима основних академских студија на смеру разредна настава и васпитач у предшколским установама који на Учитељском факултету један – трећи семестар у току друге године студија слушају предавања, учествују у вежбама, састављају семинарске радове и самостално се спремају за полагање испита из Дидактике. Све у свему намера је да овај извор буде приступачан у свако доба свима и да послужи као полазни информатор у савладавању основних дидактичких појмова, речи и израза. У предговору је још речено, да је следећа вредност овог речника, осим што није преопширан, да обрађује термине који су се појавили у новије време, тј. после опредељења за рад на принципима Болоњске декларације, „ЕСПБ“, акридитација, лиценца, портфолио, силабус и њих нема у старијим изворима.
Као пример објашњена појединих појмова, дајемо објашењење за реч агресивност, која је настала од латинске речи ађ према, градиор – кретати се – ићи, а односи се на понашање појединца или групе коме је циљ наношење штете или повређивање друге особе или групе. Агресија је стечено понашање усмерено на прибављање користи. Објашњење за појам дечија играчка је назив за средство, предмет који деца користе у игри. Она својим особинама битно утиче на ток, конктретизацију и богатсво садржаја игре. Дечија играчка има васпитно образону, функционалну, сазнајну, експерименталну и формативну вредност. За појам наставник стоји да је то факултетски образована особа која организује и реализује васпитно- образовни рад са ученицима. У свом раду он се руководи насловним принципима, а полази од искуства, предзнања, потреба, интересовања и могућности ученика. Наставник је интегративни чинилац у школском одељењу. Од њега се очекује да у јединствену целину повеже школску климу, наставни програм, односе међу ученицима, њихов однос према раду и своје деловање. Он је планер, организатор, креатор наставног амбијента, методичар, иноватор и мотиватор. Посредник је између ученика и наставних садржаја. Он, такође, настоји да формира кохерентан одељенски колектив у коме ученици делују јединствено, један другоме помажу и труде се да сваки појединац буде успешан. Појам информација објашњен је као обавештење, податак о нечем новом, непознатом. Знања која се стичу у школи су информације. Настава је у великој мери активносст заснована на ширењу информација.
У својој рецензији – мишљење о рукопису аутори Петар Рајчевић и Јелена Круљ, између осталог кажу, „као што развој сваке људске делатности намеће потребу за новим сазнањима и изворима знања, тако и развој научне педагошко – дидаткичке области, са њеним додирним подручјима, незаобилазно и закономерно прати развој одговарајуће лексике. Сваком педагошком стручњаку у предшколским, школским и универзитетским институцијама, студентима и свима онима који се баве проблемима васпитањем и образовањем, неопходно је познавање стандардне терминологије, јер од тога често зависи споразумевање и комуникација у практичним активностима, модернизацији образовања, па и сам развој науке. У жељи да на конкретан начин помогну будућим теоретичарима, истраживачима, професорима, студентима и просветним посленицима, аутори су се са великим ентузијазмом прихватили изузетно озбиљног, сложеног и одговорног посла – писања Речника дидактичких појмова, утемељеног на строго пробраним изворима и сопственом искуству. Тиме напори аутора добијају своје научно оправдање и значај, зато што се, у пракси, већ дуже време „осећа“ потреба за комплетирањем и систематизовањем дидактичких појмова. Речник дидактичких појмова аутор Петра Рајчевића и Јелене Круљ по свом обиму није велико и преопширно штиво (обухвата око 400 одредница), али је велико по свом значају и по својој информативној улози и снази која утиче на проширење дидактичке културе и задовољавање интересовања оних који се баве проблемима наставе и васпитно- образовног рада у њој. Поред тога, избором појмова којих нема у старијим изворима, аутори значајно доприносе даљем развоју дидактичке теорије, унапређивању комуникације и стварању услова за интезивирањем педагошког рада у предшколском, школском и универзитетском миљеу. Рецензенти речника Дидаткичких појмова су проф. др Раденко Круљ редовни професор Филозовског факултета Универзитета у Приштини- Косовској Митровици и Српској академији образовања, Београд и проф. др Звездан Арсић вандредни професор Филозовског факултета Универзитета у Приштини- Косовској Митровици.
Оно што још треба истећи уз ову књигу Речник дидактичких појмова, је то што она допуњује већ богату збирку књига коју је до сада објавио проф. др Петар Рајчевић, а све у циљу обогаћивање наставе на Учитељском факултету у Призрену- Лепосавић. Цртеж на корицама илустровао је веома ефектно Мирко Чакаревић, а књигу је штампао „Графиколор“ ДОО – Краљево.
В.Вукојевић

Подели на: