Најновије вести

СРБИ ИНСИСТИРАЈУ НА ЗАЈЕДНИЦИ СРПСКИХ ОПШТИНА

 Ситуација на Космету је итекако компли кована у сваком сми слу те речи. Положај срп ског народа из дана у дан је све тежи. На делу је и даље класично институционал но насиље и укидање пра ва Србима, макар она по стојала и на папиру, макар речју била записана у овда шњим законским регулати вама и правним нормама – рекао је за „Јединство” Да либор Јевтић, градоначелник Штрпца и потпредсед ник Српске листе.

 

На питање како се укра јинска криза одразила на Косово и Метохију, Дали бор Јевтић каже: „Никако у прилог реша вању свих ових проблема не иде ни оно што се дешава на истоку Европе. Напро тив, овдашња власт у При штини користи тај несрет ни рат у Украјини на начин који додатно ствара тензије међу народима и продубљу је неповерење према косов ским институцијама. Реак ција или било каква осуда представника међународне заједнице је декларативна и управо због тога нема по мака у решавању свих ових проблема. Они који у При штини говоре, шетајући се по западним земљама, ка ко је на Косову све идеал но и како овде влада право, правда и демократија нај пре обмањују себе, а нисам сигуран да успевају да убе де у то и своје саговорнике, сигурно не оне који одлич но знају да, на пример, ни шест година након пресуде Уставног суда о враћању зе мљишта манастиру Високи Дечани до спровођења те одлуке највише правне ин станце на Космету још увек није дошло и то без икаквих последица по оне који одлу ку не спроводе.

  • Видите ли икакав помак у институционалној заштити Срба и демократизацији друштва на КиМ?

Владавина права на Ко смету је шведски сто са ко га власт у Приштини узи ма само оно што им одго вара. То је слика и прили ка и демократије и влада вине права, али свакако не и једини пример у коме се крше основна људска пра ва. Примера је много, љу ди су у затворима под раз ним оптужбама на основу изјава „сведока” и без ика квих доказа. Специјалне је динице косовске полиције шаљу се у српске средине не да би се заиста бориле против криминала, већ да би застрашиле грађане сво јим присуством. Објављива ње спискова српских грађа на и политичких представ ника Срба је само још један пример институционалног притиска на српски народ који треба да се застраши и натера да напусти ове про сторе. Када сам на послед њем састанку који смо као представници Срба имали са председником Алексан дром Вучићем рекао да на ше присуство у институци јама на Космету нема више никаквог смисла, као неко ко се одувек залагао да Срби треба да узму учешће упра во у тим институцијама, на личном примеру сам желео да укажем и председнику Вучићу, али и читавој јав ности, колико је тежак по ложај Срба данас. Само не колико дана пре тог нашег састанка, уочи годишњи це Погрома над Србима на Космету, специјалне снаге Полиције Косова упале су у зграду Привременог органа општине Штрпце, изврши ле претрес и одлуком јавног тужиоца ту институцију за творили. Запосленим гра ђанима је тог дана речено да не могу више да долазе на посао. Тог дана им је су штински речено да не могу више да живе ту, јер када им се укида право на рад, уки да им се и право на живот. И док власт у Приштини ту институцију назива пара лелном и илегалном, за нас у Штрпцу она значи живот.

  • Како видите тврдње Куртија да Срби на КиМ не желе ЗСО већ то жели Београд?

Када господин Курти ка же некоме на Западу да Ср би не желе Заједницу срп ских општина он на делу по казује своје право лице од носа према Србима, јер то што он говори не само да није истина него је класи чан пример наметања лич ног става и мишљења у име других, или другим речима, класичан пример аутокра тије и диктатуре над једним невећинским народом на Косову. У тој једној речени ци може се прочитати, про тумачити, читава опасност у којој се Срби данас нала зе пред таласом институци оналног насиља на Косме ту. Да, Срби желе Заједницу српских општина. Желимо је како би могли да у сво јим срединама одлучујемо о нашим животима без да се бојимо да ће неке аутократе моћи да нам намећу своја мишљења и ставове. Жели мо како нам не би затвара ли институције које су жи вотно важне, како нам не би укидали право на образова ње и здравство, како нам не би укинули право на живот. Политичке одлуке у право судном систему које се до носе наносе велику, огром ну штету. Срби су масовним протестима јасно поручили да се противе том и таквом институционалном насиљу. Јасно нам је да уколико не ма конкретне реакције ме ђународне заједнице да се свему овоме стане на пут да ће се ситуација онда свака ко само погоршавати. Зато сам амбасадорима Квинте, команданту КФОР-а и ше фовима мисија ЕУ и ОЕБС- -а на Косову упутио писмо у коме сам јасно нагласио све проблеме и опасност у ко ме се српски народ налази.

  • Какав је конкретно однос Приштине према општини на чијем сте челу?

Као неко ко је сада на че лу општине Штрпце могу на личном примеру да по сведочим и говорим о од носу централних институ ција према једној већинској српској општини на Косо ву. Од баналних процеду ралних ствари које се тичу комуналних услуга до оних животно важних за све гра ђане наше општине на све моје дописе и захтеве није било одговора. И онда ме ни неко може данас да до ђе и каже како је на Косову све идеално и како влада демократија, право и правда?

Говоре нам како се бо ре против криминала и ко рупције и илегалне градње на Брезовици, а када нам неко дође из Приштине и без икакве дозволе за град њу, уз претходно предузи мање свих правних мера и корака од стране Општине Штрпце, покушава да на силно гради на територији наше општине, онда нема тих „бораца” против иле галне градње нигде. Када питају зашто нема повере ња у институције најбољи одговор лежи у свим про тестима који су Срби има ли и у Штрпцу, и у Грача ници али и онај последњи у селу Севце у нашој општи ни. Ако забрана за градњу, постављена трака од стране општинске инспекције, пе тиција грађана која је једно гласно усвојена у локалном парламенту није довољна да неког спречи да делује су протно закону, онда грађа ни свакако имају право да мирним протестом спрече деловање тих и таквих ли ца. И ја ћу као председник општине увек бити са њима не само као председник већ и као грађанин Штрпца. А када нам ти који са великим новцем дођу из Приштине, тим истим новцем купе не колико суграђана они мора ју да знају да велику већину нас никада неће моћи ни за какав новац да купе, док су оне које су купили само обе лежили као кукољ у житу и самим тим ће остати тај ку кољ нашег друштва заувек. Иако сам од првог да на покушао и покушавам да радим свој посао, посао председника општине, сва кодневно на различите на чине се у општину Штрп це увозе проблеми са ра зличитих нивоа и страна. Али и поред тога нити ја, а верујем ни сви грађани, не одустајемо од наше бор бе за живот. Имамо вели ку подршку председника Александра Вучића, има мо конкретну и директну помоћ директора Петкови ћа и Канцеларије за Косо во и Метохију Владе Срби је, и без те помоћи и подр шке сигурно да би наш по ложај био далеко тежи. За једно се боримо да истраје мо на путу правде и истине иако је  ситуација заиста те шка. Када један председник општине не може да се бави својим послом, када не мо же да се посвети решавању неких локалних питања, пре свих оних комуналних, али и економских, онда је јасно какав је институционални положај Срба на Косову. Го тово ништа на Косову није децентрализовано, суштин ски је све централизовано и зато Срби траже и инсисти рају на Заједници српских општина. Р. Комазец

Подели на: