Најновије вести

Кривичноправни и политиколошки аспекти заштите тајних података и докумената

Нова књига у издању Института за српску културу Приштина- Лепосавић

 

Монографија је настала у оквиру научноистраживачког рада по уговору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а књига је заједнички рад аутора др Ванде Божића и др Драгана Танчића.
Књига садржи шест одељака који подробније објашњавају тему кривичноправних и политиколошких аспеката заштите тајних података и докумената. Први део садржи појмовно одредјивање кривичноправних и политичких наука. Објашњен је општи појам науке, структура и класификација кривичноправних и политичких наука, битне одредбе кривичноправних наука, улога кривичног права у спречавању и сузбијању криминалитета, као и битне одредбе политичких наука.
Можда је најзанимљивији четврти део у којем су дате ближе одреднице о тајним подацима и државној тајни у кривичноправним наукама. ” У појмовном одредјивању тајне, тајних података и докумената, тајна и данас представља једну неистражену научну појаву у друштвеној, политичкој и правној стварности , стога још увек оправдано и не постоји јединствена дефиниција појма ,,тајне”. Под појмом тајне , етимолошки, подразумева се скривање , издвајање, припадање одредјеној структури , укључујући и елемент,,скривања тајни”као објективне потребе која произилази из специфичних последица по земљу, у случају њеног откривања. Ваља нагласити да тајна представља једну амбивалентну појаву која се манифестује кроз предмете и објекте различитих групних и колективних интереса, што у већини случајева доводи до сукоба тих интереса , па тако говоримо о сукобу идеолошких, политичких и правних интереса”, каже се у овој књизи уз напомену ,,да заштите чувања тајне мора бити сагласан са законом, што подразумева прво дефинисање тајне , затим њено чување, те потом примену санкција против оних који то не чине”.
У петом поглављу објашњена је кривичноправна заштита тајности података и докумената у вези са кривичним делима против уставног уредјења и безнедности Републике Србије. У одељку кривично дело одавања државне тајне, измедју осталог каже се ,, да је одавање државне тајне инкриминисано чланом 316 Кривичног законика Републике Србије , у глави двадесет осам под називом ,, Кривична дела против уставног уредјења и безбедности Републике Србије”.
У овој одредници још се каже,, државном тајном сматрају се подаци или документи , коју су законом , другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона проглашени државном тајном и чије би одавање проузроковало или би могло да проузрокује штетне последице за безбедност, одбрану или за политичке , војне или економске интересе Србије”.
Код кривичног дела шпијунажа,, суштинска разлика шпијунаже и одавања тајне огледа се у томе што у шпијунажи лице, шпијун, прикупља податке са циљем да их преда страној држави или организацији, док у одавању тајне лице предаје податке са којима већ располаже”, кажу аутори у овој књизи.
Шести завршни део у књизи обрадјује кривичноправну заштиту тајности података и докумената у вези са кривичним делима против безбедности рачунарских података. У овом делу подробно је , измедју осталог , објашњено спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже, прављење и уношење рачунарских вируса идр.
Аутори кињиге, Кривичноправни и политиколошки аспекти заштите тајних података и докумената, др Ванда Божић и др Драган Танчић користили су богату литературу која обрадјује ову област , а књига је штампана у издању Института за српску културу Приштина са привременим седиштем у Лепосавићу. Институт за српску културу Приштина ради у Лепосавићу од 1999-е године. В.Вукојевић

 

Подели на: