Најновије вести

Пресуду Уставног суда о имовини манастира Дечани спровести у дело

 Два албанска предузећа још 2000. године поднела, без правне основе, захтеве за власничко право над 24 хектара манастирске земље што је ЕУЛЕХ-ов судија крајем децембра 2012. године одбио.

 

 

Врховни суд Косова, 19. маја 2016. потврдио да је земљиште манастирско Амбасадор ЕУ-а на Косову, Томас Сзунyог позвао је, у петак 20. маја, косовске инсти туције да брзо и у потпуно сти спроведу пресуду Устав ног суда о власништву над земљиштем манастира Високи Дечани и законито упишу ма настир као власника. „Шест година је прошло од пресуде Уставног суда Ко сова и скоро десет година од одлуке Посебне коморе Вр ховног суда Косова којима се потврђује власништво мана стира над неколико спорних хектара земљишта у општи ни Дечане”, изјавио је амба садор Сзунyог. „Сада је крајње време да косовске институције брзо и у потпуности спроведу пре суду Уставног суда о власни штву над земљиштем мана стира Високи Дечани и зако нито укњиже земљиште које припада Манастиру”. „Поред тога што би показа ло посвећеност Косова влада вини права, као једном од во дећих начела Европске уније и Европској конвенцији о људ ским правима, спровођење пресуде би допринело преко потребном дијалогу међу за једницама на Косову”. Власништво манастира над земљиштем оспоравала су два друштвена предузећа и општина Дечани, а Специја лизовано веће за имовину По себне коморе Врховног суда и Уставни суд су одбили њи хове тужбе. „Године које су прошле од доношења пресуде Уставног суда не умањују, већ појача вају потребу за њено прово ђење, као и за примену наче ла правне сигурности у скла ду са којим се правоснажне судске одлуке извршавају и не доводе у питање. Спрово ђење пресуде би допринело и даљим европским интеграци јама и аспирацијама Косова”, додао је Сзунyог. Европска унија пома же косовским институција ма у јачању владавине пра ва у складу са Споразумом о стабилизацији и придружи вању и Европском реформ ском агендом. Да брзо и потпуно спро веду пресуду Уставног суда о власништву над земљиштем манастира Високи Дечани до сада су од Приштине тражили у више наврата ЕУЛЕX, УН МИК као и ОЕБС. На другој страни Епархија рашко-призренска изражава дубоку забринутост због непо штовања одлуке Уставног су да у Приштини који је 20. ма ја 2016. године правоснажно и коначно потврдио власништво манастира Високи Дечани на простору од 24 хектара земље која окружује манастир. „Годинама смо сведоци отворене опстукције влада вине права, као и бројних не одговорних и провокативних изјава приштинских званич ника, које нимало не допри носе стабилности и помирењу на простору Косова и Метохи је и подстичу етничку и вер ску нетрпељивост према на шој цркви као најстаријој вер ској институцији на овом про стору”, наводи се у реакцији Епархије рашко-призренске. Однос упорног кршења имовинских права СПЦ од стране косовских институ ција, уз велики број пљачки и напада на њене храмове, од којих већина није истраже на, нити су починиоци при ведени правди, „јасно пока зује да косовске институције нису ни вољне нити у стању да поштују своје сопствене суд ске одлуке и пруже адекват ну правну заштиту за српску православну баштину на Ко сову и Метохији”. „Епархија рашко-при зренска још једном апелује на међународне институције и дипломатске представни ке у Приштини да учине све што је у њиховој моћи да се за Српску православну цркву и наш верни народ на КиМ ус постави ефикасна владавина закона, права, као и пошто вање људских права, верских слобода и идентитета СПЦ и њених светиња на Косову и Метохији”, истиче се у саоп штењу Епархијe. З. Влашковић

Подели на: