Најновије вести

САВЕТ ЕВРОПЕ

Пише: Рада Комазец

 

 

НАТО авиони парали су небо избацујући смр тоносни терет и не обазирући се на рушевине, смр ти, јецаје и провалије у душа ма које остављаху за собом. Грмело је 78 дана, а грми и да нас по неким европским соба ма да се заврши посао започет бомбардовањем и уништењем једне земље. Након грмљавине није престала олуја већ стра шни погром над српским хри шћанским народом на једном делу територије исте те су верене земље коју су данима за сипали бомбама не би ли је по корили и отели њен део. Коло не унесрећених напуштали су територију сопствене земље тражећи спас на неком сигур нијем месту. Без да се питају чија је и каква територија „Косова” водеће земље Европе, исте оне које се залажу и куну у тери торијални интегритет и су веренитет Украјине, без сти да и срама, настоје да озвани че отимање силом и бомбама део једне суверене државе. По дефиницији, Савет Европе се залаже за оствари вање основних, личних и де мократских права и слобода у Европи, а најважнији акти су му доношење Европске конвен ције о људским правима 1950. године и успостављање Европ ског суда за људска права. Че сто се може чути вапај неза довољних грађана да ће прав ду потражити у Стразбуру, а то је управо Европски суд за људска права, који је надлежан свим судовима у свим држава ма чланицама. Ваља напоме нути да протерани Срби из Хрватске нису имали среће са судом у Стразбуру и да није уважавана њихова аргумента ција и докази за отету и пору шену имовину у Хрватској, али зато су Албанци далеко боље среће. Дакле, залагање за демо кратске вредности, право на живот, слободу изражавања, вероисповести, слободу медија, слободу окупљања, једнакост и заштиту мањина све више до бија политичку конотацију. Док Приштина чека да поста не пуноправни члан ове органи зације, стотине хиљада Срба чека да се врати у свој дом на Косово и Метохију, одакле су под најездом терора „ОВК” и НАТО-а спасавали живе главе. Пре пар месеци Драгицу Гашић у Ђаковици чувала је полици ја, а чим би напустила стан, био би опљачкан и руиниран. Ишли су толико далеко да су наложили трговцима у Ђако вици да јој не продају намир нице, како би је приморали да оде. Иако има 200 породица ко је би се вратиле Срби не могу ни доћи у тај град. Најбезбед нији начин за Србе да прођу кроз Ђаковицу је у возилу са косовским таблицама и што неприметније. Србима је сваки дочек био уз каменице и увре де. Тако је Ђаковица постала синоним забрањеног града за Србе. Град који је формиран у средњем веку, а у опширном турском попису из 1485. годи не Ђаковица се помиње као село са 67 домаћинстава и сеоским попом. Сва лична имена у том попису била су српска. И, није само Ђаковица српско средњо вековно насеље на КиМ које је у 21. веку забрањено за Србе. Пе три Костић Албанци су кид наповали синове и спалили дом у Ретимљу, а она не сме ни оби ћи своје рушевине. Исто је и са Драгицом Божанић из Опте руше. Киднапован јој је и уби јен син и супруг док она не сме ни да помисли да се приближи свом спаљеном дому и имању које користе Албанци. Чуча ла је плачући и Марија Нова ковић у приштинском насељу Улпијана да јој ослободе узур пирани стан у коме се родила, одрасла и на свет донела ста ријег сина. На стотине је при мера узурпације приватне срп ске имовине, а да истовремено домаћини не смеју ни да поми сле на обилазак или повратак свог имања. Уколико комшија Албанац баци око да отме срп ско имање, оптужује Србина за наводне ратне злочине те до маћин или диже руке од своје имовине или се охрабри и дође где бива ухапшен и затворен, а дуги и исцрпљујући судски про цеси породице тешко подносе, те се многи не усуђују ни да оду. На дневном нивоу се броје напа ди на Србе повратнике и њи хову имовину. Да Албанци не дају мира ни мртвим Србима сведоче порушена и оскрнавље на српска гробља широм Косо ва и Метохије. Поред стра дања српског становништва на КиМ ни „исламска држа ва” није уништавала цркве и хришћанске универзалне спо менике културе, као што је то случај на Косову и Мето хији. Бисери српске и средњо вековне културе нестајали су у пламену. Српски језик и ћи рилица у званичним институ цијама Приштине избачен је из употребе. У свакој прили ци и на сваком месту бескру пулозно се крше права Срба на Косову и Метохији. Охрабру је једино то што се у послед ње време Савет Европе најви ше бавио проблемима терори зма, организованог криминала, прањем новца и трговином љу дима, те ће баш у томе има ти пуне руке посла на терито рији наше јужне покрајине, где цвета организовани криминал, трафикинг и шверц наркоти ка. Косово, као транзитну ру ту дроге у земље Европске уни је и Турску, означава редовно у својим извештајима Глобална иницијатива против међуна родног организованог крими нала, али то не ремети земље ЕУ да се организовано залажу да отму територију суверене земље и угурају у Савет Евро пе, исти онај који се залаже за поштовање људских права, де мократију и територијални интегритет и суверенитет међународно признатих држа ва, када је у питању Украјина.

Подели на: